Talpa Radio website voorwaarden

Welkom op één van de websites van Talpa Radio. De websites (‘Websites’) zijn eigendom van Talpa Radio Holding B.V., dan wel een aan haar gelieerde onderneming (gezamenlijk: ‘Talpa Radio’ of ‘wij’).

Onderstaande voorwaarden (‘Website Voorwaarden’) geven de voorwaarden aan waaronder bezoekers van de Websites van Talpa Radio gebruik kunnen maken. Ook onze Privacy Policy en Tracking & Profiling Policy zijn van toepassing op het gebruik van de Websites. Vragen over deze Website Voorwaarden kunnen worden gesteld via privacy@talparadio.nl.

1 Toepasselijkheid

1.1 Door de Websites te bezoeken en te gebruiken, aanvaard je de Website Voorwaarden, onze Privacy Policy en Tracking & Profiling Policy.

1.2 Indien de Website gebruik maakt van diensten van derden, kunnen tevens algemene voorwaarden, het privacy- en tracking & profiling beleid van de betreffende derden van toepassing zijn. Talpa Radio is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en tracking & profiling beleid van derden en verwijst hiervoor naar de voorwaarden en verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze voorwaarden en verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Talpa Radio heeft daar geen invloed op.

1.3Indien je op de Websites persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze Privacy Policy van toepassing. Wij raden je aan deze Privacy Policy goed te lezen voordat je deze gegevens aan ons verstrekt. Als via een Website kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen eveneens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In alle gevallen geldt dat bij tegenstrijdigheid deze Website Voorwaarden, onze Privacy Policy en Tracking & Profiling Policy prevaleren.

1.4 Talpa Radio kan deze Website Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op jouw bezoek aan de Websites zijn steeds de op dat moment geldende Website Voorwaarden van toepassing. Wij verzoeken jou deze Website Voorwaarden bij elk bezoek aan een van de Websites te checken.

2 Gebruik van de Websites

2.1 Op de Websites van Talpa Radio kun je informatie vinden over de producten en diensten van Talpa Radio. Ook kun je je op sommige Websites registreren, bijvoorbeeld om je op te geven voor deelname aan- of het bijwonen van een radio- of televisieprogramma, of de Websites te gebruiken als '2nd screen' gedurende een televisie-uitzending.

2.2 Indien jij je via één van de Websites registreert, bescherm dan jouw accountgegevens en wachtwoorden steeds zorgvuldig. Verstrek deze gegevens nooit aan anderen. Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account. Zorg er steeds voor dat jouw gegevens correct en up-to-date zijn. Zodra je het vermoeden hebt dat een ander in het bezit is van deze gegevens, laat het ons dan onmiddellijk weten via privacy@talparadio.nl zodat wij jouw account kunnen blokkeren. Talpa Radio behoudt zich het recht voor om je account op ieder moment te deactiveren.

2.3 Indien je via de Websites informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content aanlevert (‘Bijdrage’), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. Ook garandeer je dat de Bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en wordt Talpa Radio door jou gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage.

2.4 Door het insturen, plaatsen of uploaden van jouw Bijdrage, worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij jou berusten - overgedragen aan Talpa Radio, zonder dat Talpa Radio jou daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal jij daartoe op eerste verzoek van Talpa Radio alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op jouw Bijdrage niet mogelijk is, verstrek je hierbij aan Talpa Radio een kosteloze, exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. Je doet hierbij tegenover Talpa Radio afstand van alle eventuele aan jou toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van jouw Bijdrage, is Talpa Radio bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via radio- en televisieprogramma's, social media en websites.

2.5Het is voor Talpa Radio niet mogelijk om de Bijdrage vooraf te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor de Bijdrage op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

3 Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud en vormgeving van de) Websites, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Talpa Radio en/of haar licentiegevers. Zonder toestemming van Talpa Radio is het niet toegestaan om (delen van) de Websites te kopiëren of de merken van Talpa Radio te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan de Websites te framen.

3.2 Indien je gebruik maakt van de Websites zal je de naam en reputatie van Talpa Radio te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat jouw gebruik van de Websites op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Talpa Radio.

4 Aansprakelijkheid

4.1 De Websites zijn met de grootste zorg samengesteld. Talpa Radio kan echter niet garanderen dat de Websites altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zullen zijn of zullen werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Talpa Radio behoudt zich het recht voor de Websites (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daar enige rechten uit kan ontlenen en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade.

4.2 Talpa Radio is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die jij of derden via de Websites plaatsen of verschaffen. Talpa Radio behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de Websites worden geplaatst.

4.3 Talpa Radio is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Websites of andere websites of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks.

4.4 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Talpa Radio.

4.5 Onverminderd hetgeen elders in deze Website Voorwaarden is bepaald, wordt Talpa Radio door jou gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Websites, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Talpa Radio, een andere gebruiker van de Websites dan wel een derde. Hiervoor dien je aan Talpa Radio alle schade en kosten te vergoeden die Talpa Radio als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

5 Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

5.1 Op deze Website Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.2 De Website Voorwaarden doen geen afbreuk aan jouw dwingendrechtelijke rechten als consument.

5.3 Eventuele geschillen over deze Website Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is. 

Talpa Radio Website Voorwaarden (download) - 24 april 2017